Informatie Flirtgenot

Voordat je gebruik gaat maken van deze website willen wij je (nogmaals) attent maken op een aantal belangrijke zaken. Deze website kan expliciete, seksuele of erotisch getinte beelden, teksten of audio fragmenten bevatten en is derhalve bedoeld voor personen van 18 jaar en ouder. Minderjarigen worden van deze website geweerd en dienen deze de website te verlaten. ii) Deze website is mede bedoeld voor het tot stand brengen van (erotische) chatgesprekken tussen fictieve profielen en gebruikers en bevat derhalve deels fictieve profielen. Met deze fictieve profielen zijn fysieke afspraken niet mogelijk. iii) Op deze dienst zijn Privacy en Algemene voorwaarden van toepassing. Deze kun je vinden in de disclaimer van deze website.

  Artikel 1: Definities
 1. In Control ICT Services B.V.; te beschouwen als beheerder, eigenaar en exploitant van flirtgenot.nl. Ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 71419233.
 2. Gebruiker: De persoon die gebruik maakt van de diensten van flirtgenot.nl.
 3. Website: Het platform online van In Control ICT Services B.V. Hieronder wordt ook begrepen flirtgenot.nl. Op het online platform worden de diensten van In Control ICT Services B.V. aangeboden.
  Artikel 2: Algemeen
 1. In Control ICT Services B.V. staat te allen tijde in zijn recht om de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen met nieuwe/aanvullende voorwaarden. In Control ICT Services B.V. zorgt ervoor dat de meest recente versie van de algemene voorwaarden op de website te vinden zijn voor de gebruikers. Wanneer een gebruiker van de diensten van In Control ICT Services B.V. gebruik blijft maken na het wijzigen en/of aanvullen van de algemene voorwaarden, dan gaat de gebruiker onherroepelijk akkoord met de gewijzigde en/of aangevulde algemene voorwaarden.
  Artikel 3: Beschikbaarheid en toegang tot de diensten
 1. De diensten van In Control ICT Services B.V. biedt de gebruikers de mogelijkheid om een profiel aan te maken dat door gebruikers gezien kan worden en waarop andere gebruikers kunnen reageren. De diensten van In Control ICT Services B.V. hebben als doel om gebruikers met elkaar te laten flirten en chatten. Fysieke afspraken tussen gebruikers onderling zijn niet mogelijk.
 2. Het gebruik maken van de diensten aangeboden op flirtgenot.nl is alleen mogelijk voor de personen die de minimale leeftijd van 18 jaar of ouder hebben. Door het aanmaken van een profiel, of door het gebruik te maken van de diensten, garandeer je In Control ICT Services B.V. dat je minimaal 18 jaar of ouder bent.
 3. Om gebruik te maken van de diensten van flirtgenot.nl moet er eerst een account aangemaakt worden. Tijdens het registratieproces moet de gebruiker inloggegevens aanmaken waarmee de gebruiker toegang krijgt tot zijn profiel. De gebruiker staat er garant voor dat de informatie die opgegeven worden tijdens het aanmaken van een profiel actueel en juist zijn.
 4. Het is een gebruiker niet toegestaan om een profiel aan te maken voor iemand anders dan zichzelf. Het is een gebruiker niet toegestaan een profiel over te dragen aan anderen. Als een gebruiker het vermoeden heeft dat er misbruik wordt gemaakt van zijn profiel dan dient de gebruiker dit onmiddellijk bij In Control ICT Services B.V. te melden. Een gebruiker is zelf aansprakelijk voor al het gebruik dat via zijn of haar inloggegevens plaatsvindt. In Control ICT Services B.V. is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit ongeoorloofde toegang tot de diensten van flirtgenot.nl door derden of onbevoegden.
 5. In Control ICT Services B.V. is te allen tijde gerechtigd om activiteiten van de gebruiker in verband met de diensten volledig dan wel tijdig te beëindigen. Dit kan inhouden het opschorten of buiten gebruik stellen van het profiel, en het verwijderen van de gegevens van het profielen inclusief foto’ s en/of andere bestanden.
 6. De gebruiker van de diensten van In Control ICT Services B.V. zoals flirtgenot.nl handelt in strijd met de algemene voorwaarden indien In Control ICT Services B.V. van mening is dat het handelen van de gebruiker schade aan hem zelf, andere gebruikers, derden of In Control ICT Services B.V. toebrengt of kan gaan toebrengen.
 7. In Control ICT Services B.V. is in geen gevallen aansprakelijk. De gebruiker van flirtgenot.nl vrijwaart In Control ICT Services B.V. voor alle gevallen waarin In Control ICT Services B.V. aansprakelijk wordt gesteld in relatie tot enig handelen of nalaten van de gebruiker. De vrijwaring omvat alle door In Control ICT Services B.V. geleden schade en gemaakte kosten, evenals kosten voor rechtsbijstand en eventuele boetes.
 8. In Control ICT Services B.V. kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie die beschikbaar is gesteld door gebruikers van flirtgenot.nl. Gebruikers van flirgenot.nl zijn zelfverantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die zij op hun profiel beschikbaar stellen.
 9. In Control ICT Services B.V. spant zich maximaal in om flirtgenot.nl zo optimaal mogelijk te beveiligen. In Control ICT Services B.V. staat niet garant voor continue beschikbaarheid en veiligheid van de diensten.
  Artikel 4: Privacy
 1. Tijdens het aanmaken van een profiel op flirtgenot.nl en gedurende de tijd van de dienst die verleend wordt door In Control ICT Services B.V., verstrekt gebruiker (persoons)gegevens aan In Control ICT Services B.V. Deze (persoons)gegevens zullen conform het privacy beleid van In Control ICT Services B.V., de toepasselijke wet- en regelgeving en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018 worden verwerkt en beheerd.
  Artikel 5: Gebruiker van de dienst
 1. De gebruiker van flirtgenot is zelfverantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik die hij of zij met behulp van het platform van flirtgenot.nl maken.
 2. Het is de gebruiker niet toegestaan om:
  • Om andere profielen te dupliceren, kopiëren, verveelvoudigen of op elke wijze dan ook te hergebruiken.
  • Content te plaatsen die inbreuk kan maken op de intellectuele eigendomsrechten van andere of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
  • Content te plaatsen die van beledigende, kwetsende, gewelddadige aard is, die geweld kan uitlokken, die racisme kan uitlokken of (kinder) porno content;
  • Het is niet toestaan inhoud te plaatsen die in strijd is met de belangen en/of goede naam van flirtgenot.nl.
  • Het is niet toegestaan content te publiceren in strijd met de openbare orde of goede zeden of zonder geldende wet- en regelgeving.
  • Het is niet toegestaan om de dienst van flirtgenot.nl te gebruiken voor het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met de maatschappelijke normen en waarden.
 3. De volgende handelingen vallen hier onder meer onder: inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden, het onrechtmatig verspreiden van content met racistische uitingen, (kinder) porno, onwettig dataverkeer, mailbommen; computervredebreuk via de website van flirtgenot.nl, het onbruikbaar maken van geautomatiseerde systemen en software van derden, het verspreiden van virussen of anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag.
  Artikel 6: Intellectuele Eigendomsrechten
 1. De diensten van flirtgenot.nl zijn niet bedoeld tot het overdragen van enig intellectueel eigendomsrecht. flirtgenot.nl geeft gebruiker een persoonlijk, beperkt, herroepelijk, niet sublicentieerbaar, exclusief en niet overdraagbaar recht op toegang tot en het gebruik van de dienst van voor doeleinden zoals beschreven in de algemene voorwaarden.
 2. Indien de gebruiker van flirtgenot.nl van mening is dat er inbreuk of op onredelijke wijze gebruik is gemaakt van zijn intellectuele eigendomsrechten, dient de gebruiker contact met In Control ICT Services B.V. op te nemen.
  Artikel 7: Aansprakelijkheid
 1. In Control ICT Services B.V. is niet aansprakelijk voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van profielen.
  Artikel 8: Klachten en profielen
 1. Flirtgenot.nl heeft als doel entertainment. Het is expliciet niet het doel van flirtgenot.nl om fysieke contacten tot stand te brengen. In Control ICT Services B.V. behoudt zich het recht voor om berichten uit te wisselen met gebruikers via fictieve profielen. Er is geen fysiek contact mogelijk tussen gebruikers en/of profielen.
 2. In Control ICT Services B.V. is niet aansprakelijk voor de volledigheid, actualiteit en de juistheid van de beschikbaar gestelde informatie. Indien In Control ICT Services B.V. een klacht ontvangt van of over een gebruiker, zal In Control ICT Services B.V. zich maximaal inspannen om de klacht grondig te onderzoeken en waar nodig maatregelen te nemen. In Control ICT Services B.V. heeft het recht om profielen van gebruikers te verwijderen waarvan bekend is dat hierdoor schade of andere onwettigheden plaatsvinden.
 3. De gebruiker dient een klacht in per mail via het mailadres: [email protected]
 4. In Control ICT Services B.V. streeft er naar om binnen 10 werkdagen de klacht op te lossen. In Control ICT Services B.V. zal de gebruiker hierover informeren.
  Artikel 9: Tarieven en betaling
 1. Om gebruik te maken van de diensten op flirgenot.nl, dient de gebruiker een creditpakket aan te schaffen. Een creditpakket kan worden aanschaft via onder andere iDEAL of via creditcard.
 2. De prijzen op de website zijn inclusief btw en andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders is vermeld.
 3. In Control ICT Services B.V. kan de prijzen van de aangeboden diensten aanpassen. Wanneer de gebruiker het oneens is met een mogelijke prijsverhoging, kan de gebruiker ervoor kiezen om geen gebruik meer te maken van de diensten van In Control ICT Services B.V.
 4. In Control ICT Services B.V. is gerechtigd een profiel onmiddellijk te verwijderen zonder waarschuwing bij overtreding van bepalingen in de algemene voorwaarden en handelingen in strijd met wet- en regelgeving. Hierbij komt het saldo van de profiel onmiddellijk en onherroepelijk te vervallen. Kosten die gepaard gaan met het opsporen van handelingen in strijd met wet- en regelgeving worden door In Control ICT Services B.V. op de gebruiker worden verhaald. Hierbij heeft In Control ICT Services B.V. het recht om alle geleden schade en gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten op de gebruiker te verhalen.
  Artikel 10: Beëindiging
 1. Gebruiker heeft het recht om op elk moment te stoppen met het gebruiken van de diensten van In Control ICT Services B.V.
 2. Wanneer een gebruiker zijn profiel verwijdert, worden alle gegevens en berichten definitief verwijderd uit het systeem. Aanspraak op openstaande credittegoeden is dan niet meer mogelijk.
 3. De gebruiker heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van het herroepingsrecht en het bedrag aan resterende aanschafte credittegoed te laten restitueren, mits van de bundel van het aangeschafte creditpakket nog geen credits zijn gebruikt.
  Artikel 11: Bedenktermijn
 1. Gebruiker heeft het recht op de aankoop van een creditbundel binnen 14 dagen zonder het opgeven van een reden te annuleren. Wanneer de gebruiker van de aangeschafte creditbundel en de daaraan verbonden diensten binnen deze 14 dagen gebruik maakt, vervalt het herroepingsrecht.
 2. Om van het herroepingsrecht gebruik te maken, dient gebruiker In Control ICT Services B.V. via een verklaring op de hoogte stellen van de beslissing om de aankoop van een creditbundel te herroepen.
 3. Hiervoor kunt u gebruik maken van een bijgevoegd modelformulier voor herroeping.
  Artikel 12: Recht
 1. Geschillen tussen gebruiker en In Control ICT Services B.V. zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam, tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.

Een date vinden was nog nooit zo makkelijk!

Meld je nu direct gratis aan. Je zal er geen spijt van krijgen!

NU AANMELDEN!

Flirtgenot is bekend net als

Vrouwen op flirtgenot zijn niet perfect.

Maar wel lekker geil!

Je zal er geen spijt van krijgen